Intervju

INTERVJU: DIREKTOR OPĆE BOLNICE TEŠANJ HASAN ŠKILJO

Razgovarao: Ajdin BALIĆEVAC

SARAJEVO, 15. NOVEMBRA (ONASA) – Direktor Opće bolnice Tešanj Hasan Škiljo u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o radu i prioritetima Bolnice u narednom periodu, problemima sa kojim se Bolnica susreće u radu, saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama u BiH i šire, te ulaganju u edukaciju medicinskog osoblja.

ONASA: Kako ocjenjujete rad Bolnice i koji su prioriteti u narednom periodu?

ŠKILJO: Opća bolnica Tešanj u proteklom periodu veoma uspješno i kontinuirano pruža usluge sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za područje gravitirajućih općina Tešanj, Usora, Doboj Jug i Maglaj, kao i usluge pulmolologije za kompletno podučje Zeničko-dobojskog kantona. Rad Bolnice u proteklom periodu je bio uspješan kako u stručnom pogledu, tako u naučnom i akademskom i ekonomskom pogledu. Ostvareni su gotovo svi zacrtani ciljevi predviđeni u planu i programu rada za protekli period. Finansijski izvještaj na kraju 2017. i šestomjesečni izvještaj 2018. su pozitivni. Bolnica je uspješno izvršila sve usluge koje su ugovorene sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK kao usluge hemodijalize ugovorene sa FZZO, a također pruža dio usluga na komercijalnoj osnovi. U Općoj bolnici Tešanj nema listi čekanja ni za jednu zdravstvenu uslugu. Prioriteti u narednom periodu su edukacija i stručno usavršavanje (specijalizacije, subspecijalizacije, kursevi, seminari, kongresi…), zatim sa naučnog aspekta: doktorski studij i naučno-istraživački rad, te zdravstveni menadžment I, II, III nivo, zatim uvođenje bolničkog informacijskog sistema, te uvođenje ISO 9001 i ISO 14001 standarda, unaprjeđenje i uvođenje kontrole kvaliteta – AKAZ, te akreditacija bolnice, s tim da su neka odjeljenja akreditovana (porođajno, RTG). Kao prioritete postavili smo i uvođenje kliničkih vodiča, protokola i kliničkih puteva, nastavak saradnje sa svim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu, te sa obrazovnim i naučno-istraživačkim ustanovama, nabavka savremene medicinske opreme (ultrazvuk, magnetna rezonanca, oprema za operacionu salu, laparoskopski stub, nabavka vozila HMP-reanimobila, opremanje kabineta za imunohistohemiju, laboratorijska tehnika), a tu je i adaptacija i opremanje kuhinje i vešeraja, izgradnja prostora urgentnog bloka, rješavanje autoparkinga i dogradnja Odjeljenja za pulmologiju.

ONASA: Sa kojim problemima se susreće Bolnica u svakodnevnom radu?

ŠKILJO:Osnovni i sistemski problem rada svih bolnica je što se od 60 do 80 posto zdravstvenih usluga ostvaruje u bolnicama, a 20 do 40 posto u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je neracionalno, a trebalo bi biti obrnuto. Trenutni najveći problem u svakodnevnom radu Bolnice je opremljenost i rad kuhinje i vešeraja, te investiciono održavanje objekta i opreme. Ograničena su finansijska sredstva, a potrebno je obnavljanje medicinske opreme i sanitetskih vozila.

ONASA: Da li imate dovoljan broj uposlenih i kakva je kadrovska situacija?

ŠKILJO:Bolnica ima 239 uposlenika i 224 bolesnička kreveta. Odnos je 1,06 zaposlena na jedan krevet što je daleko ispod standarda koji je 2,5, ali izuzetnim zalaganjem svih uposlenih i dobrom organizacijom rada sve obaveze u cijelosti ispunjavamo. U Bolnici radi 50 ljekara. Od toga je 24 specijalista, sedam subspecijalista, 12 ljekara na specijalizaciji i sedam doktora medicine. Iamo 11 primarijusa, devet magistara medicinskih nauka, pet doktora medicinskih nauka, tri docenta i dva univerzitetska profesora. U Bolnici radi 21 diplomirana medicinska sestra, te devet višom i 96 sestara sa srednjom medicinskom školom. Ostalo su nemedicinski radnici.

ONASA: Da li imate problema sa odlivom medicinskog kadra?

ŠKILJO: Bolnica nema problema sa odlivom medicinskog kadra i nijedan radnik nije napustio bolnicu, čak postoji veliki broj zahtjeva ljekara, medicinskih sestara i nemedicinskog kadra za radnim mjestom u Općoj bolnici Tešanj.

ONASA: Koliki je stepen opremljenosti odgovarajućom medicinskom opremom?

ŠKILJO: Pojedina odjeljenja su opremljena vrhunskom, savremenom medicinskom opremom, ali postoje odjeljenja za koje je neophodno nabaviti novu opremu. Medicinska oprema se brzo amortizira (sedam godina, a neka i dvije do tri godine), te se mora obnavljati.

ONASA: Kakva je saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama u BiH, tako i van granica države?

ŠKILJO: Bolnica ima dobru saradnju sa svim zdravstvenim ustanovama u ZDK, prije svega sa domovima zdravlja Tešanj, Usora, Doboj Jug i Maglaj, zatim Kantonalnom bolnicom Zenica, kao i kliničkim centrima UKC Tuzla i KCU Sarajevo, ali i ostalim ustanovama u Federaciji i Republici Srpskoj. Van granica države, Bolnica sarađuje sa zdravstvenim ustanovama iz Golnika, Ljubljane, Sremske Kamenice, sa zagrebačkom Dubravom, Zabokom i drugim. Što se tiče akademskih ustanova, sarađujemo sa medicinskim fakultetima u Zenici, Tuzli i Sarajevu, kao i sa privatnim univerzitetom Sarajevo School of Science and Technology i sa medicinskim školama u Tešnju, Gračanici, Doboju i mnogim drugim. Sa svima imamo potpisane ugovore o stručno-naučnoj saradnji. Posebno moram da istaknem i dobru saradnju sa ZZO ZDK, kao najvažnijim finansijerom OB Tešanj.

ONASA: Da li ste zadovoljni odnosom javnog i privatnog sektora u oblasti zdravstva?

ŠKILJO: Na nivou države, federacije ili kantona postoji jako puno prostora za saradnju i poboljšanje saradnje.

ONASA: Da li i koliko ulažete u edukaciju medicinskog osoblja?

ŠKILJO: Edukacija medicinskog osoblja je prioritet naše ustanove.

ONASA: Šta mislite o reformi sistema zdravstvene zaštite u BiH?

ŠKILJO: Neophodna je cjelovita, sveobuhvatna reforma zdravstvenog sistema u cijeloj BiH ili na nivou Federacije BiH, iako sada i ne postoji sistem u punom smislu riječi. U reformi je potrebno obuhvatiti sve segmente kao što su promocija, prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija.

ONASA: Sa kakvim rezultatima je Bolnica završila 2017. godinu i da li možete sumirati rezultate rada Bolnice u 2018. godini do sada?

ŠKILJO: U 2017. godini OB Tešanj je ispunila skoro sve zacrtane ciljeve koji su predviđeni planom i programom rada za dati period. Bolnica je ispunila sve ugovorene obaveze sa ZZO ZDK sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za gravitirajuće općine kao i pulmologije za cijeli ZDK, kao i hemodijalize za FZZO. Redovno izvršava sve obaveze prema dobavljačima lijekova i opreme i potrošnog materijala, kao i komunalne usluge. Ispoštovan je u cjelosti kolektivni ugovor sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu i sa Savezom Strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH. Sve isplate radnika su redovne, isplaćen je i regres za 2017. godinu. Bolnica je u finansijskom pogledu 2017. godinu završila u plusu, a šestomjesečni finansijski izvještaj za 2018. godinu je usvojen i pozitivan je, a očekujem da će i na kraju godine izvještaj biti pozitivan. Zahvaljujući izuzetnom zalaganju svih uposlenika Bolnice i dobroj saradnji sa ZZO ZDK .ostvarićemo sve zacrtane ciljeve za 2018. iako su bili veoma ambiciozni.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

ŠKILJO: Nezavisno novinarstvo u BiH ima izuzetno važnu ulogu u demokratizaciji društva, pod uslovom da je objektivno, tačno, stručno i pošteno. Ponekad i režimsko novinarstvo sebe naziva nezavisnim. Posebno bih istakao istraživačko novinarstvo kao izuzetno važan korektiv društvenih zbivanja, a ponekad daje i veći doprinos nego sudstvo i tužilaštvo, naravno, pod uslovom da je objektivno, tačno i pošteno. Agencija ONASA je i te kako doprinijela demokratizaciji društva u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i u Tešnju, i dala je veliki doprinos objektivnom, stručnom, provjerenom i sigurnom novinarstvu u smislu informacija, koju će svaki čitatelj na svoj način interpretirati, bez da mu neko drugi objašnjava i sugeriše zaključak vijesti. I u tom pogledu, ONASA kao bazična informativna kuća, daje informacije svim drugim i najprovjerenija i najsigurnija je informacija koja dođe iz Agencije ONASA. (kraj)