Intervju

INTERVJU SA ŠEFOM MISIJE OSCE-A U BIH, AMBASADOROM BRUCE G. BERTONOM

Razgovarala: Razgovarala: Selma PUŠINA

SARAJEVO, 6. DECEMBRA (ONASA) – Šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o evropskom putu BiH, prioritetima u radu, napretku BiH, političkoj situaciji u BiH, Općim izborima iduće godine, saradnji sa institucijama u BiH…

ONASA: Primarni cilj Misije je unapređenje stabilnosti i podrška Bosni i Hercegovini na njenom putu ka regionalnoj političkoj, ekonomskoj i društvenoj integraciji. U tom kontekstu, koliko će Misija OSCE-a u BiH doprinijeti BiH na njenom putu ka EU i NATO?

BERTON: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini trenutno provodi značajne i sveobuhvatne aktivnosti koje imaju svrhu osiguranje trajnog mira i izgradnju održivih demokratskih institucija, uz poštivanje principa dobrog upravljanja i ljudskih prava. Sarađujemo s predstavnicima vlasti na svim nivoima i prilagođavamo svoje aktivnosti tako da prate deklarisane reformske ciljeve BiH, do one mjere do koje se podudaraju s obavezama koje je BiH preuzela kao država članica OSCE-a. U posljednje vrijeme smo naše aktivnosti usmjerili na određena konkretna pitanja, kao što je podrška institucijama i građanima u borbi protiv korupcije. U oblasti obrazovanja naš rad ima svrhu eliminisanje diskriminacije i segregacije na etničkoj osnovi, a krajnji cilj u ovom smislu je poboljšanje kvalitete obrazovanja. Tim naše sekcije za vladavinu prava vrši analizu odgovora pravosuđa na ratne zločine, zločine iz mržnje, terorizam, trgovinu ljudima, te korupciju. Naš rad je usmjeren i na podršku vlastima u osiguranju poštivanja prava povratnika i nacionalnih manjina, kako bismo imali stabilne i integrisane zajednice. Osim toga, pratimo situaciju u oblasti procesuiranja zločina počinjenih iz mržnje i incidenata motivisanih predrasudama, te putem naše mreže koalicija za borbu protiv mržnje, sarađujemo s predstavnicima civilnog društva i s građanima u borbi protiv ovih pojava. Takođe radimo na jačanju rodne ravnopravnosti i na borbi protiv nasilja nad ženama. Želio bih naglasiti i našu snažnu saradnju sa sigurnosnim sektorom, te važne rezultate koje smo postigli u oblasti kontrole naoružanja, posebno u pogledu uništavanja viška municije, kao i aktivnosti koje provodimo u svrhu borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, te podizanja svijesti o sigurnosnim obavezama i sigurnosnoj politici ove države.

ONASA: Nakon što ste preuzeli dužnost šefa Misije OSCE-a u BiH, koji su Vaši prioriteti rada u narednom periodu?

BERTON: Kada sam preuzeo dužnost šefa Misije OSCE-a u BiH, obećao sam da će moj fokus biti da nastavimo dobar posao koji Misija obavlja podrškom BiH na njenom putu naprijed. Za nas to znači podrška u oblikovanju stabilne i prosperitetne države u kojoj svi ljudi prepoznaju demokratske vrijednosti poput vladavine prava, tolerancije i međusobnog poštivanja. Ovo podrazumijeva i razgovaranje s građanima, kao i liderima političkih i vjerskih organizacija i organizacija civilnog društva u BiH, o tekućim društvenim i političkim pitanjima i o načinima prevazilaženja izazova. Misija će i dalje raditi na jačanju vladavine prava, na borbi protiv segregacije i diskriminacije u školama, na poticanju tolerancije i poštivanja ljudskih prava, te na promociji slobode medija. Važno je napomenuti da sve ovo predstavlja ključne obaveze koje je BiH preuzela kao članica OSCE-a.

ONASA: Da li ste Vi optimista kada je u pitanju napredak BiH?

BERTON: Mislim da je napredak, svakako, moguć. Postoji mnogo pametnih, radišnih i dobro educiranih ljudi u BiH. U ovoj državi postoji značajan potencijal i mnogo toga je postignuto u posljednjih 20 godina u smislu javnih institucija, demokratije i ekonomskog razvoja. Istovremeno, moramo biti iskreni i kazati da postoje i veliki izazovi. Usluge koje pruža vlast su neefikasne i postoje prepreke ekonomskom razvoju i ulaganjima, kao što su politička nestabilnost, korupcija i ostali problemi u smislu vladavine prava. Obrazovna reforma se odvija sporo, prisutna je neravnopravnost spolova, a zaštita ljudskih prava nije dovoljno djelotvorna. Siva ekonomija je široko prisutna, a broj ljudi koji napuštaju zemlju je sve veći. Rješenja za dobrobit svih građana BiH su moguća, ali ona zahtijevaju zajednički rad političkih lidera na donošenju politika rada koje će riješiti ove veoma stvarne probleme. To su veoma složeni problemi koji se ne mogu riješiti preko noći, već putem kompromisa, iskrene političke spremnosti i prepoznavanja činjenice da građani u cijeloj BiH zaslužuju bolji život. Napredak koji je postignut na putu ka EU, iako spor, predstavlja primjer onoga što je moguće kada postoji politička volja.

ONASA: Misija OSCE-a u BiH nedavno je u saradnji sa Odjelom krivične odbrane pri Ministarstvu pravde BiH i entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca organizovala specijalizovanu obuku o zastupanju strana u postupku u predmetima ratnih zločina. Koliko će ova obuka doprinijeti razvoju pravosudnih institucija u BiH?

BERTON: Misija podržava sistem krivičnog pravosuđa u rješavanju ozbiljnih i osjetljivih kaznenih djela na fer i djelotvoran način. U tijesnoj saradnji s domaćim institucijama, Misija organizuje obuke i okrugle stolove za sudije, tužioce, policijske službenike, pravobranioce, te relevantno osoblje o temama koje smo utvrdili putem našeg Programa praćenja suđenja. Dvodnevna obuka o zastupanju stranaka u postupku u predmetima ratnih zločina od posebnog je značaja za daljnji razvoj pravosuđa. Obuka je namijenjena sudijama, tužiocima i pravobraniocima kako bi unaprijedili teoretska i praktična znanja u zastupanju strana u postupku, te kako bi razmijenili iskustva i razgovarali o preprekama koje stoje na putu jačanju djelotvornosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u BiH. Ova obuka je odličan primjer saradnje pravosudnih institucija na polju jačanja profesionalizma i kvalitete istraga i suđenja u BiH. Stečene vještine mogu se primijeniti i na druge oblasti rada. Misija OSCE-a u BiH je uvjerena da bolje obučeni tužioci i pravobranioci u konačnici mogu poboljšati kvalitet i djelotvornost pravosudnog sistema.

ONASA: Prema Vašem mišljenju, šta je to što BiH prvo treba uraditi kako bi se trenutna politička situacija promijenila?

BERTON: Prirodni resursi kojim raspolaže opština Kotor Varoš kao što su šume i vode, a posebno izvori bistre pitke vode, pružaju mogućnosti za brži i intenzivni razvoj zimskog i ljetnog turizma. Na pritokama Vrbanje moguće je razviti, u svijetu sve popularniji flaj-fišing i na taj način privući što više turista, zaljubljenika u netaknuČesto se čini kako je političarima lakše koristiti nacionalističku retoriku da bi privukli glasače, umjesto biranja težeg puta i fokusiranja na pitanja politike rada i postizanja kompromisa s ostalim liderima. Političari su, čini se, izgubili povjerenje jedni u druge, kao i u svoju sposobnost da postignu bilo kakav dogovor. Očito, ovo se još više pogoršalo veoma ranim početkom kampanje za izbore 2018. godine. Jednostavno rečeno, mislim da političari moraju prestati posmatrati politiku kao vječnu igru “nas protiv njih”, te raditi za bolju budućnost države, a ne za sebe ili za svoje stranke.

ONASA: Prvobitni fokus rada Misije, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom iz 1995. godine, bio je provedba izbora, nakon čega je ta nadležnost prenesena na Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine 2002. godine. U tom kontekstu, kakva su Vaša očekivanja od Općih izbora koji će biti održani iduće godine?

BERTON: Izbori će kao i obično biti održani i nadam se da će se i glasači i političari fokusirati na društveno-ekonomska pitanja i reforme, a ne na etničke podjele. Naravno, postoji potreba za izmjenama i dopunama Izbornog zakona iz određenog broja razloga, kao što su povećanje transparentnosti i sigurnosti izbornog procesa. Međutim, najočitije pitanje s kojim se država suočava u ovom trenutku jeste provedba odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa izborom i sastavom Doma naroda Parlamenta FBiH. Razne političke stranke sačinile su prijedloge, ali gotovo da nema nikakvog dijaloga među njima, a sami prijedlozi su veoma daleko jedni od drugih. Neuspjeh u rješavanju ovog pitanja stvoriće rizik nastanka ustavne krize jer će možda biti nemoguće provesti izborne rezultate i formirati vlasti u FBiH, a i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Političke stranke imaju kolektivnu odgovornost da pronađu rješenja. Da budemo jasni, međunarodna zajednica može pomoći u ovom procesu, ali neće predlagati niti nametati rješenja.

ONASA: Misija OSCE-a podržava institucije BiH u oblasti obrazovanja. Koliko institucije BiH slijede te preporuke i mogu li one doprinijeti smanjenju kršenja zakona?

BERTON: BiH se još uvijek suočava sa mnogim izazovima u oblasti obrazovanja, a nažalost, poboljšanja su nedovoljna i do njih se dolazi presporo. Diskriminacija u obrazovnom sistemu, koja postoji i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj nanosi štetu najvrednijem resursu koji ova država ima – mladima. To predstavlja kršenje međunarodnih standarda i prijetnju dugoročnoj stabilnosti i sigurnosti. Od ključne je važnosti da se nađu trajna rješenja. Misija OSCE-a u BiH je ovdje da podrži, ali je na vođama ove države da uklone politiku iz obrazovanja i da rade na poboljšanjui kvaliteta i inkluzivnosti, što uključuje poštovanje i izgradnju razumijevanja za različite kulturne, vjerske i jezičke tradicije, ne samo među konstitutivnim narodima, već i svim građanima BiH.

ONASA: U kontekstu prethodnog pitanja, kako komentarišete novonastalu situaciju u oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo u vezi sa izvođenjem nastave na jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda BiH?

BERTON: Iako Misija prepoznaje da svaki od konstitutivnih naroda ima svoj jezik, postojanje tri jezika ne treba koristiti za stvaranje ili produbljivanje podjela u društvu. Obavljanje nastave isključivo na jednom od tri zvanična jezika nije u skladu sa utemeljenim principima ravnopravnosti svih jezika konstitutivnih naroda. U vezi sa ovim pitanjem, od ključne je važnosti napraviti razliku između nastave na maternjem jeziku i učenja maternjeg jezika. U praktičnom smislu, ne može se nametnuti upotreba jednog jezika u učionici nauštrb druga dva jezika. Stoga je pravna formulacija koja je sadržana u novom Zakonu o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo, koja nalaže izbor jednog od jezika u nastavnom procesu, neprihvatljiva i nije u skladu sa Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Tokom postupka usvajanja ovog novog kantonalnog Zakona o osnovnom obrazovanju, Misija je upozorila nadležne kantonalne vlasti na tu neusklađenost. Prema mišljenju Misije, potpuna provedba te nove odredbe, praćena Instrukcijom, mogla bi dovesti do potpune segregacije djece u Kantonu Sarajevo, što sasvim sigurno ne doprinosi pomirenju. Misija nastavlja da kod obrazovnih vlasti na najvišim nivoima zastupa stav o neophodnosti poštivanja ljudskih prava, uključujući pravo na obrazovanje bez ikakvog oblika diskriminacije.

ONASA: Misija OSCE-a u BiH pomaže BiH u ispunjavanju obaveza koje je ona preuzela kao država članica OSCE-a. U tom kontekstu, koliko ste zadovoljni saradnjom sa institucijama BiH i da li se može očekivati proširenje saradnje i u kojim oblastima?

BERTON: Sarađujemo sa vlastima na svim nivoima i naša široka mreža terenskih ureda nam također omogućava da odgovorimo na potrebe građana na lokalnom nivou. Ostajemo predani saradnji sa državnim, entitetskim i kantonalnim vlastima, da bismo izgradili uspješnu, naprednu i demokratsku državu. Ponosni smo na našu dosadašnju saradnju i nadamo se da smo doprinijeli trajnim promjenama u ovoj državi. U međuvremenu, mi i dalje prilagođavamo naš program rada potrebama i prioritetima BiH i njenih građana. Naš krajnji cilj je da pomognemo stvaranju uslova u kojima Misija OSCE-a u BiH neće više biti potrebna. Međutim, u ovom trenutku, ostaje još mnogo posla koji treba obaviti.

ONASA: Odjel za medije Misije OSCE-a u BiH nastoji ojačati medije u BiH uvođenjem jednog broja važnih radnih standarda među kojima je najvažniji razvoj nezavisnih medija što Odjel postiže djelovanjem na polju profesionalnog razvoja, obuke i pomoći. U tom smislu, koliko je Misija pomogla nezavisne medije u BiH i šta Vi mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

BERTON: Nezavisni mediji, zajedno sa dobro informiranim, angažiranim konzumentima medijskog sadržaja koji promišljaju svijet oko sebe, predstavljaju ključan dio svake funkcionalne demokratske države. BiH nije imuna na izazove brzih promjena medijskog okruženja, koje već pati od pogrešnog informiranja i nedostatka kvalitetnog izvještavanja, uključujući istraživačko novinarstvo. Naša Misija trenutno proširuje svoje aktivnosti kako bi uključila širok spektar aktera, naročito mladih ljudi, odnosno studenata, u svoje radionice koje imaju za cilj podizanje nivoa medijske pismenosti. Vjerujem da bi veći nivo transparentnosti vlasništva nad medijskim kućama i dugoročno rješenje finansiranja sistema javnih emitera sigurno poboljšao sadašnju situaciju. Ne smije se ni na koji način tolerisati zastrašivanje ili politički i ekonomski pritisak na medije, a fizičke i druge oblike napada na novinare treba brzo istražiti i procesuirati. U vezi sa predstojećim izborima, takođe smo zainteresirani da vidimo na koji će način javni emiteri ostati neutralni i objektivni. Naša Misija se ponosi snažnom saradnjom koju ostvarujemo sa Udruženjem BH novinari i drugim domaćim udruženjima novinara, Vijećem za štampu BiH, te Regulatornom agencijom za komunikacije BiH. Nastavićemo da pružamo podršku njihovim inicijativama i da dostavljamo OSCE-ovom Predstavniku za slobodu medija najnovije informacije u vezi sa stanjem slobode medija u BiH. Što se tiče Agencije ONASA smatram da prestavljate primjer kako bi nezavisni mediji trebalo da funkcioniraju. To znači da ste objektivni u svom izvještavanju, da je vlasništvo nad Agencijom ONASA transparentno i da provjeravate više izvora prije nego što objavite informaciju. Vaše izvještavanje je objektivno, izvori su raznoliki, tako da mogu da ponovim da je ONASA primjer drugim medijima kako treba da se vode i ponašaju. (kraj)