Intervju

POSJETA DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA MIRSADA HODŽIĆA

 

POSJETA: DIREKTOR ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA MIRSAD HODŽIĆ

 

Razgovarala: Bogdana Nikolić

SARAJEVO, 13. JUNA (ONASA) – Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Mirsad Hodžić u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o radu i prioritetima Zavoda, problemima sa kojima se susreće Zavod, broju uposlenih, finansiranju esencijalnih lijekova, odnosu javnog i privatnog zdravstva…..

ONASA: Kako ocjenjujete rad Zavoda i koji su prioriteti u narednom periodu?

HODŽIĆ:Iako opšti uslovi u kojim djeluje nisu bili zadovoljavajući, Zavod je u proteklom periodu imao dobre rezultate. Prioriteti u poslovanju u narednom periodu su: osigurati ukupno potrebna sredstva za obezbijeđivanje prava u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obezbijediti osiguranim licima pravo na zdravstvenu zaštitu, lijekove, endoproteze druga pomagala u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o lijekovima, obezbijediti osiguranim licima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te obezbijediti funkcionisanje Stručne službe Zavoda u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

ONASA: Nedavno je Zavod objavio javni poziv za ugovorne zdravstvene ustanove sa područja TK da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja mladih kadrova u Javnim zdravstvenim ustanovama TK za 2017.godinu. Koja je svrha Programa?

HODŽIĆ: Program je usmjeren na unapređenje resursa u zdravstvenoj zaštiti, odnosno mladi stručni kadar u JZU na području TK. Svrha Programa je dati poticaj – podršku upošljavanju mladih doktora medicine koji su imali potpisan ugovor sa JZU po programu iz 2016. godine i onima koji se nalaze na evidencijama Službe za zapošljavanje TK, što će im omogućiti sticanje znanja i vještina, a zdravstvenim ustanovama nadomjestiti nedostatak kadra nastao zbog odlaska u penziju i zbog odlaska u inostranstvo. Programom se doktorima medicine omogućava zapošljavanje u periodu do šest mjeseci.

ONASA: U januaru je počela uplata premije osiguranja za 2017.godinu i aplikacija “markica” u zdravstvene legitimacije. Kolika je visina premije osiguranja za 2017.godinu i koje kategorije su oslobođene plaćanja?

 

HODŽIĆ:Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona donio je Odluku o utvrđivanju visine premije osiguranja za 2017. godinu u visini od 20 KM po osiguranom licu. Prema Odluci Upravnog odbora Zavoda od 12. decembra 2016. godine dobrovoljnim davaocima krvi koji su 10 i više puta dali krv omogućava se aplikacija markice premije osiguranja za 2017. godinu bez uslovljavanja prethodne uplate premije. Sredstva za realizaciju ove Odluke utvrđena su u Finansijskom planu Zavoda na poziciji Ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja – finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi u iznosu od 88.000 KM za 4.400 markica premije osiguranja. Od učešća u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite oslobođena su osigurana lica kada koriste sljedeće vidove zdravstvene zaštite: hitna medicinska pomoć, pregledi radi propisivanja hronične terapije, liječenje zaraznih bolesti, zdravstvena zaštita žena u vezi sa porođajem, liječenje nefropatije, liječenje malignih oboljenja i inzuloovisnog dijabetesa, provođenje obavezne imunizacije djece te liječenje povreda radu.

.

ONASA: Sa kakvim se problemima susreće Zavod u svakodnevnom radu?

HODŽIĆ: Problemi sa kojima se susreće Zavod ogledaju se, prije svega, u neuplaćivanju doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje od određenih obveznika obračuna i uplate doprinosa, kao i u neobezbjeđivanju nedostajućih sredstava za finansiranje osnovnog paketa prava. Jedan od problema je također i zdravstveno stanje stanovništva, imajući u vidu vodeće bolesti – porast inzulin ovisnih lica, kardiovaskularnih bolesti, duševnih bolesti, bolesti kičme, maligne neoplazme, plućne bolesti, neurološke bolesti, epidemije prozrokovane klimatskim i drugim uslovima, kao i nemogućnost predviđanja visine troškova za naknade plata po osnovu privremenog odsustva sa posla, ortopedska pomagala, liječenje van Kantona i u inostranstvu. Nedovoljna mogućnost uticaja na potrošnju lijekova, opterećenost lijekova Porezom na dodanu vrijednost, nedovoljna realizacija promotivno-preventivnih aktivnosti u zdravstvenim ustanovama, udio penzionera od oko 30 posto u strukturi osiguranih lica koji utiču na porast zdravstvene potrošnje po osnovu emitovanih prava, kao i udio nezaposlenih lica od više od 20 posto u strukturi osiguranih, neki su od problema sa kojima se susreće Zavod. Dodao bih još i teškoće u provođenju Zakona o javnim nabavkama, političku i socioekonomsku nestabilnost, izmjenu zakonskih propisa, međusobnu neusklađenost pojedinih zakonskih i podzakonskih akata između FBiH i BiH, unutar istog ili različitih sektora, po istom pitanju ili problemu, odstupanje od predviđenog ekonomskog rasta, neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u roku, odliv zdravstvenih kadrova, kao i elementarne nepogode i vanredna stanja, porast potrošnje lijekova i uvođenje novih programa od strane nadležnih institucija bez obezbjeđenja adekvatnih finansijskih sredstava za iste.

ONASA: Da li imate dovoljan broj uposlenih i kakva je kadrovska situacija?

HODŽIĆ: Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Stručne službe Zavoda predviđeno je 150 zaposlenika. Na dan 31. mart 2017. godine u Stručnoj službi je zaposleno 149 zaposlenika u sjedištu Zavoda i 13 poslovnica zdravstvenog osiguranja, od čega je 126 zaposlenika sa zaključenim ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i 23 zaposlenika sa zaključenim ugovorom o radu na određeno vrijeme.

ONASA: U 2016.godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 12 miliona KM s obzirom na to da su prihodi bili 219 miliona KM, a rashodi 207 miliona KM. Da li se i u 2017.godini mogu očekivati ovakvi rezultati?

HODŽIĆ: U 2016. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 12.054.409 KM, a kao rezultat aktivnosti poduzetih od strane Zavoda uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona na naplati prihoda po osnovu doprinosa. Prihodi po osnovu doprinosa iz plaća i na plaće, kao izvorni prihodi Zavoda, u 2016. godini imaju značajan rast u odnosu na isti period prethodne godine i ostvareni su u iznosu od 186.101.876 KM što je za 3.955.728 KM ili 2.17 posto više od planiranih, a za 12.643.314 ili 7.29 posto više u odnosu na 2015. godinu. U periodu januar-mart 2017. godine, ostvaren je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 333.704 KM. Prihodi po osnovu doprinosa iz plaća i na plaće, kao izvorni prihodi Zavoda, u izvještajnom periodu, ostvareni su u iznosu od 50.037.839 KM što je za 21.520 KM ili 0.04 posto više od planiranih, a za 4.693.770 KM ili 10.35 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

ONASA: Da li su zdravstvene ustanove u TK opskrbljene zalihama lijekova i kako se finansiraju esencijalni lijekovi u TK?

 

HODŽIĆ: Naknada za Program zdravstvene zaštite koji realizuju ugovorne zdravstvene ustanove obuhvata sredstva za troškove kadra (medicinskog i nemedicinskog) i ostale troškove te su obavezne obezbijediti lijekove i sanitetski materijal neophodan za liječenje pacijenata u okviru ustanove. Snabdijevanje stanovništva lijekovima organizovano je kroz apotekarsku djelatnost koja je dio zdravstvene djelatnosti. U skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, Zavod ima zaključene ugovore kojim se obezbjeđuje pravo na lijekove osiguranim osobama Zavoda sa apotekama na području Kantona. Uredbom o načinu i postupku utvrđivanja esencijalnih listi lijekova Tuzlanskog kantona, utvrđen je način formiranja liste esencijalnih lijekova, kao i način propisivanja lijekova, te način izdavanja lijekova u ugovornim apotekama. Na sjednici održanoj 27. januara, Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva zdravstva TK donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova TK , na kojoj je ukupno 1.041 zaštićeni naziv lijeka od čega su na: A listi lijekova utvrđene cijene lijekova za 1.035 zaštićenih oblika lijekova sa 100 posto učešćem Zavoda, a na B listi lijekova su utvrđene cijene lijekova za tri zaštićena oblika lijeka sa 100 posto učešćem Zavoda i 3 zaštićeni oblik lijeka sa 20 posto učešćem Zavoda. Izdavanje lijekova realizuje se preko 63 ugovorne apoteka na području cijelog Tuzlanskog kantona što uz obaveznost raspolaganja jednomjesečnim zalihama lijekova daje garanciju da osigurana lica stalno imaju dostupne potrebne lijekove.

ONASA: Kako vidite odnos javnog i privatnog zdravstva?

HODŽIĆ: Zdravstvena zaštita osiguranih lica u osnovi je osigurana putem sistema javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona koji čine domovi zdravlja u svakoj od 13 općina Kantona, Univerzitetski klinički centar Tuzla, opća bolnica Gračanica , rehabilitacioni centar Gradačac te Zavod za javno zdravstvo. Dio zdravstvene zaštite, prije svega iz oblasti dijagnostike (CT, MRI te dijagnostika oka) obezbijeđen je putem ugovora sa privatnim ustanovama. U apotekarskoj djelatnosti je, osim četiri javne zdravstvene ustanove apotekarske djelatnosti, ugovorima angažovano i 18 privatnih zdravstvenih ustanova i 41 privatna apoteka. Zakon i podzakonski akti u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja ne prave razliku između javnog i privatnog sektora te je ubuduće za očekivati još veći udio privatnog sektora u realizaciji zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. (kraj)