Intervju

Posjeta direktora Federalnog Zavoda za statistiku Emira Kremića 15.07.2016.

 

INTERVJU:EMIR KREMIĆ, DIREKTOR FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

 

Razgovarala: Ajsela MEKIĆ

SARAJEVO, 20 JULA (ONASA) – Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić u intervjuu za Agenciju ONASA između ostalog, govori o značaju nedavno objavljenih rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine za dalji razvoj i put BiH ka Evropskoj uniji (EU), sljedećim prioritetnim statističkim projektima, da li Zavod radi na istraživanju nekih u ovom trenutku aktuelnih podataka, te koliko se u Federaciji BiH (FBiH) radi na razvoju novih i usklađivanju sa međunarodnim statističkim standardima.

ONASA: Da li će nedavno objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine imati značaj za dalji razvoj i put BiH ka EU?

KREMIĆ: Posmatrajući sa aspekta procesa integrisanja, popis je izuzetno važan zbog toga što su pouzdani statistički podaci neophodni prilikom kreiranja strateških dokumenata, planova i razvojnih politika, uključujući i one u vezi sa integracijom u EU, a dragocjeni su i prilikom planiranja finansijske pomoći EU kao i pomoći bilateralnih donatora. Nakon sada objavljenog Popisa stanovništva 2013. godine prikupljeni i obrađeni statistički podaci moći će služiti kao pokazatelji statističkih činjenica i kretanja u BiH. Međutim, ono što je za evropske integracije mnogo bitnije su činjenice da će popis omogućiti precizno izračunavanje Bruto domaćeg proizvoda (BDP) po glavi stanovnika koji je često pokazatelj životnog standarda u jednoj ekonomiji, zatim će pomoći u načinu razvoja infrastrukture na osnovu gustine, strukture i potreba stanovništva, ali i razvoju socijalne politike, te će pružiti uvid u postojeću i radnu snagu.

ONASA:Da li će navedeni rezultati popisa moći poslužiti kao temelj za razvoj određenih socijalnih i društvenih projekata u BiH?

KREMIĆ: Popis stanovništva je najveće statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima. Cilj Popisa je ustanoviti broj stanovnika za cijelu državu, kao i po svim teritorijalnim nivoima. Osim broja i prostornog rasporeda, popisom stanovništva se dobijaju podaci o demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim značajkama stanovnika, kao i o broju domaćinstava, porodica i njihovim značajkama, te podaci o stambenom fondu i njegovim značajkama. Ti su podaci neophodni za provođenje ekonomskih i socijalnih razvojnih politika, te naučnih istraživanja, korištenje sredstava iz EU-ovih i drugih fondova, kao i druge potrebe građana, što znači da je Popis najvažniji statistički izvor podataka о stanovništvu jedne države.

ONASA: Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) usvojila je poseban Zakon o popisu stanovništva za ovaj entitet, kakav je Vaš stav?

KREMIĆ: Federalni zavod za statistiku je stručna i neovisna institucija koja se bavi statističkim istraživanjima od interesa za FBiH i shodno tome nije u našoj nadležnosti da komentarišemo usvajanje posebnog Zakona o popisu stanovništva od NSRS.

ONASA: Prema rezultatima popisa u BiH živi 2,82 posto nepismenog stanovništva, da li je alarmantan ovaj podatak i šta učiniti kako bi se trenutno stanje promijenilo?

KREMIĆ: Popisom stanovništva 2013. godine dobili smo podatak, između ostalog, i postotak nepismenog stanovništva od 2,82 posto i on će poslužiti nadležnim obrazovnim institucijama da procjene stanje i na osnovu takve procjene kreiraju obrazovnu politiku.

ONASA: Koliko je BiH patrijahalna zemlja pokazuje podatak da je od 1.624.924 ekonomski neaktivnih osoba čak pola miliona domaćica.Prema podacima iz popisa iz 2013. godine, 440.992 žene rade kao domaćice, od toga je 292.820 njih u FBiH, kakav je Vaš stav o ovom podatku, da li su žene diskriminisane na tržištu rada?

KREMIĆ: Smatram da prema podacima Popisa 2013. godine, podatkom o popisu ekonomski neaktivnih osoba određene zaključke mogu dati Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH kao i gender centri koji se bave pitanjima položaja i uloge žena u jednom demokratskom društvu.

ONASA: Koji su sljedeći prioritetni statistički projekti i da li Federalni zavod za statistiku trenutno radi na istraživanju nekih u ovom trenutku aktuelnih podataka?

KREMIĆ: Federalni zavod za statistiku zajedno sa druge dvije statističke institucije u BiH nastavlja sa radom na izradi tematskih publikacija sa rezultatima Popisa, a osim toga sve ostale aktivnosti su definisane Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH.

ONASA: Koliko se u FBiH radi na razvoju novih i usklađivanju sa međunarodnim statističkim standardima?

KREMIĆ: U okviru statističkih aktivnosti Zavod kontinuirano radi na harmonizaciji metodologija, nomenklatura, klasifikacija i šifarnika sa međunarodnim standardima i regulativama, što uključuje i standardne definicije, pojmove, kao i standardne procedure za izračunavanje statističkih indikatora. Usvajanjem statističke prakse država EU postiže se terminološko usaglašavanje i metodološko ujednačavanje, jedinstvo korištenja standardnih klasifikacija, kao i postupaka za dobivanje složenijih statističkih indikatora, čime se postiže uporedivost podataka statistike FBiH, odnosno Bosne i Hercegovine sa podacima zemalja EU. Time su postignuti uslovi za relevantnost statističkih podataka i sa stanovišta pravnih propisa i metodoloških pravila i preporuka EU, a što je pokazao navedeni Popis 2013 koji je urađen i obrađen u skladu sa Zakonom i EU statističkim standardima.

ONASA: Koliko je Federalni zavod za statistiku uključen u razmjenjivanje statističkih podataka sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama proisteklih iz obaveza utvrđenih međunarodnim ugovorima i u skladu sa zakonom na državnom nivou ili je to u nadležnosti Statističkog zavoda BiH?

KREMIĆ: Zakonom o statistici BiH jasno je propisana nadležnost Agencije za statistiku BiH i entitetskih zavoda, te u skladu sa tim Agencija za statistiku BiH vrši međunarodno predstavljanje i saradnju sa organizacijama i ostalim tijelima i izvršava međunarodne obaveze BiH po pitanju statistike, a entitetski zavodi prikupljaju, odnosno obrađuju i dostavljaju Agenciji za statistiku BiH statističke podatke koje Agencija smatra neophodnim za statistiku Bosne i Hercegovine.

ONASA: Imamo saznanja da Federalni zavod za statistiku i Ekonomski fakultet u Sarajevu ove godine planiraju organizovati jednu zajedničku konferenciju. Koji je njen cilj?

KREMIĆ: Federalni zavod za statistiku u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu organizovaće međunarodnu konferenciju pod nazivom ICOS2017 koja će biti održana u Sarajevu 30. i 31. marta 2017. godine sa ciljem unaprijeđenja statistike u BiH. Nastojat ćemo da na jednom mjestu okupimo akademsku i stručnu zajednicu i korisnike podataka, koji će imati priliku da predstave svoja istraživanja, podijele svoja iskustva, a sve to u svrhu razvoja zvanične statistike Bosne i Hercegovine i regiona.

ONASA: Koliko u Vašem timu radi mladih obrazovanih ljudi i da li su mladi uopšte zainteresovani da rade na statističkim, rekli bismo možda istraživačkim projektima i poslovima?

KREMIĆ: U Federalnom zavodu za statistiku strukturu zaposlenih čine obrazovani mladi ljudi kao i ljudi sa iskustvom, što predstavlja zapravo i najbolji spoj mladosti i iskustva.Naši zaposlenici timskim radom i zalaganjem uspijevaju da odgovore svim izazovima i zadacima koji se postave pred njih u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.Zavod omogućava i podržava rad mladih kadrova koji je usmjeren ka istraživačkim projektima i poslovima kao i daljem stručnom obrazovanju i usavršavanju kroz različite oblike edukacija kao što su međunarodni i domaći okrugli stolovi, seminari, savjetovanja i drugi oblici stručne edukacije i obrazovanja.(kraj)