Vijesti

KANTON SARAJEVO SE ZADUŽUJE ZA VIŠE OD 70 MILIONA KM ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

SARAJEVO, 20. JULA (ONASA) – Kanton Sarajevo, preko Ministarstva finasija planira da se dugoročno kreditno zaduži u iznosu do 70.391.519,95 KM sa fiksnom kamatnom stopom do 5,5% godišnje sa naknadom uz minimalni rok otplate 7+1 tj. 8 godina uz uključenje grace perioda i instrumentom obezbjeđenja mjenice.
Kako se navodi zaduženje je planirano radi finansiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u budžetu za 2023. godinu.
Kvalifikovanost banaka za dugoročno kreditno zaduživanje izvršit će se na osnovu visine kamatne stope i naknade do 5,5% (EKS), vrste kamatne stope – fiksna i roka otplate kredita minimalno osam godina uključujući jednu godinu grace perioda.
Rang lista će biti sastavljena prema rastućem redosljedu efektivne kamatne stope, pri čemu će banka sa najnižom kamatnom stopom biti rangirana na prvom mjestu.
Kreditno zaduženje će se koristiti za finansiranje kapitalnih projekata koji su planirani u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu i koji su sastavni dio ovog javnog poziva Pojedinačni projekti će se ugovoriti sa odabranim bankama.
Ponuđač za izradu svoje ponude može koristiti sljedeće kalkulativne datume: Datum plasiranja kredita je 01.09.2023. godine, datum prvog obračuna kamate je 01.12.2023. godine, datum isteka grace perioda je 01.09.2024. godine i datum dospijeća prve otplate glavnice kredita je 01.12.2024. godine.
Otplata kamate u grace periodu je kvartalno unazad. Po isteku grace perioda otplata dospjelih obaveza vršit će se kvartalno unazad.
Kod obračuna kamate primjenjuje se jednostavna metoda na bazi 365 dana.
Prijava za učešće zajedno sa pratećom dokumentacijom dostavlja se najkasnije do 17.08.2023.
Ponude važe 90 dana od dana otvaranja ponuda.