Vijesti

VLADA FBIH:BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA – UTVRĐENI KOEFICIJENTI ZA PRVI I DRUGI KVARTAL 2022. GODINESARAJEVO, 28. APRILA (ONASA) – Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela dvije odluke.
Riječ je o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za prvi i drugi kvartal 2022. godine, s transfera za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada.
Utvrđen je koeficijent jedan i za prvi (za period januar – mart) i za drugi kvartal (april – juni), na osnovu kojeg će biti utvrđena i visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za ova dva perioda.
Koeficijenti će biti primjenjivni u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, u kojem je za ove namjene osigurano 50.000.000 KM, što je za 5.000.000 KM više nego prošle godine.
Nedavno usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica u primjeni je od polovine ovoog mjeseca.
Ovim zakonom je propisano da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu imaju i demobilizirani branioci povratnici u entitet Republiku Srpsku ili u Brčko Distrikt BiH, bez obzira na godine života ako ne ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u FBiH za decembar 2018. godine i ako su bili pripadnici Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci. Ovo pravo mogu ostvariti i supruge umrlih demobiliziranih branilaca, povratnika u RS ili BD BiH.
Također, pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti i supruga umrlog demobiliziranog branioca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života, te ako ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u FBiH za decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, dok će kantoni svojim propisima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina. (kraj)