Vijesti

VSTV BIH: U TOKU PRVIH DEVET MJESECI 2023. GODINE SUDOVI RIJEŠILI VIŠE OD 135.000 NAJSTARIJIH PREDMETASARAJEVO, 23. OTOBRA (ONASA) – Sudovi u Bosni i Hercegovini u prvih devet mjeseci tekuće godine riješili su 3% više predmeta u odnosu na očekivano, saopćilo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).
Tako je periodu od 01.01. – 30.09.2023. godine riješeno 135.095 najstarijih predmeta od predviđenih 172.254 predmeta, čime je realizirano 78% planova rješavanja predmeta za 2023. godinu, u odnosu na očekivanih 75%.
Analiza pokazuje da su prvostepeni sudovi – općinski, osnovni i okružni privredni, u prosjeku realizovali svoje planove u iznosu od 76%, dok su sudovi viših instanci riješili 91% predmeta predviđenih svojim planovima (kvartalni planovi realizirani su u iznosu od 97%, dok su godišnji planovi sudova viših instanci realizirani sa 77%).
Posmatrano po entitetima, sudovi u Federaciji BiH riješili su 93.618 predmeta i ostvarili realizaciju plana u iznosu od 78%, u Republici Srpskoj 38.389 predmeta uz procent realizacije plana u iznosu od 80%, u Brčko distriktu BiH 1.979 predmeta uz procent realizacije plana u iznosu od 60%, dok je Sud BiH riješio ukupno 1.109 predmeta iz plana i ostvario procent realizacije plana u iznosu od 83%.
U planu rješavanja predmeta u sudovima svih nivoa u prva tri kvartala 2023. godine ukupno je bilo 9.789 predmeta iniciranih u dvije najstarije starosne kategorije (predmeti inicirani 2013. godine i ranije) od čega je riješeno 74%, odnosno 7.283 predmeta.
Iako su sudovi riješili značajan broj ovih predmeta predviđenih planovima rješavanja predmeta, potrebno je dodatno intenzivirati rad na rješavanju predmeta iz dvije najstarije starosne kategorije predmeta, a kako bi do kraja tekuće godine bili riješeni najstariji predmeti iz planova rješavanja predmeta pojedinačnih sudova.
Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta.
Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta.