Vijesti

KS: IZ RESORNOG KANTONALNOG MINISTARSTVA PODSJEĆAJU OPERATORE NA OBAVEZU MJERENJA EMISIJA IZ POSTROJENJA ZA SAGORIJEVANJESARAJEVO, 17. OKTOBRA (ONASA) – Povodom nastupajuće grijne sezone, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo podsjeća operatore postrojenja za sagorijevanje da su dužni obezbijediti mjerenja emisija iz ložišta u svrhu utvrdivanja tačnih podataka o ispuštanjima zagađujućih materija u zrak, te poređenja s propisanim graničnim vrijednostima.
Ova obaveza je utvrđena Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, Pravilnikom o monitoringu emisija zarađujućih materija u zrak, kao i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje, donesenim na osnovu Zakona o zaštiti zraka.
Operatori postrojenja za sagorijevanje dužni su jednom godišnje obezbijediti mjerenja emisije ložišta snage 50 kW i veće, putem laboratorija koje posjeduju akreditaciju izdatu od Instituta za akreditacije BiH, tj. da su akreditovane prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025 za oblast „zrak-emisije iz stacionarnih izvora”.
Izvještaj o izvršenom mjerenju u propisanoj formi operatori su dužni dostaviti Centru upravljanje kvalitetom zraka Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1.
Uputstvo za popunjavanje Izvještaja, kojeg je u saradnji s operatorom obavezna popuniti akreditovana laboratorija, kao i Obrazac Izvještaja, dostupni su na web stranici Ministarstva, na mkipgo.ks.gov.ba/obrasci.
Ministarstvo će priznavati izvještaje dobijene isključivo od operatora, pripremljene na Obrascu od strane akreditovanih laboratorija, s kompletnim i ispravnim podacima, na način kako je predvideno Uputstvom. U suprotnom, izvještaj će biti vraćen i smatraće se da obaveza iz navedenih propisa nije izvršena.
Naime, u ranijem periodu je uočeno da veliki dio izvještaja ne sadrže kompletne podatke, pa čak i krucijalne za obradu i unos u Bazu podataka, kao i zadovoljenja graničnih vrijednosti emisija. Također su uočena i odstupanja kod rezultata mjerenja u odnosu na očekivane za korištena goriva i vrstu postrojenja za sagorijevanje, što otvara prostor za sumnju u vjerodostojnost mjerenja i manipulacije rezultatima.
S obzirom na kompleksnost problema da se utvrdi stvarno stanje kod emitovanja zagađujućih materija u zrak, od presudnog značaja je da se prikažu istiniti i objektivni rezultati.
Napominjemo da nadzor nad provođenjem navedenih propisa vrši nadležna Kantonalna inspekcija zaštite okoliša, a za neizvršavanje obaveza propisane su i sankcije Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.