Intervju

POSJETA NAČELNIKA OPĆINE ZAVIDOVIĆI HAŠIMA MUJANOVIĆA

 

POSJETA: NAČELNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI HAŠIM MUJANOVIĆ

 

Razgovarala: Selma Pušina

SARAJEVO, 23. MARTA (ONASA) – Načelnik Općine Zavidovići Hašim Mujanović u intervjuu za Agenciju Onasa, između ostalog, govori o stanju u općini i kvalitetu življenja, prioritetnim projektima za 2017. godinu, ekonomskim prilikama, udruženjima građana na području Zavidovića, turizmu i kulturi…

ONASA: Kakvo je stanje u općini i kakav je kvalitet življenja?

MUJANOVIĆ:Zavidovići, kao jedan od značajnih industrijskih centara Zeničko-dobojskog kantona, nalazi se u posebno teškom položaju zbog strukture privrede, posljedica propadanja velikih industrijskih kompleksa kao što je IP “Krivaja”, globalnih promjena na tržištu, tehnološkog zaostajanja, neriješene komunalne i urbane infrastrukture, demografskih i drugih promjena. Problemi koji su nastali zbog prodaje imovine IP “Krivaja” u stečaju i dalje predstavljaju neizvjesnosti i zapreku u vezi sa stavljanjem u funkciju ovog industrijskog kompleksa kao resursa razvoja i privrednog rasta, iako je on izvan nadležnosti i kontrole Općine Zavidovići. Samo dobro smišljen, planiran, organiziran, energičan i efektivan proces upravljanja promjenama uz maksimalno angažiranje svih zainteresiranih može dovesti do izlaza iz krize. Trenutno najveći problem je nezaposlenost i “Krivaja” koja je nažalost stala sa proizvodnjom i samim time dovela do još veće ekonomske nestabilnosti i teškog života radnika koji su tu radili. U ovakvoj teškoj situaciji potrebni su strateški planovi razvoja budući da neusmjereno finansiranje pojedinačnih projekata vodi ka rasipanju sredstava ukoliko ne postoji odgovarajući sistem planiranja. Planovi omogućavaju privlačenje investitora, ekonomski razvoj i razvoj partnerskih odnosa. Svjedoci smo sve većeg broja ljudi koji napuštaju našu državu u potrazi za boljim životom. Ono što je neophodno jeste pokrenuti privredu i iskoristiti sve moguće potencijale koje nam pruža naša općina. To znači omogućiti mladima posao i da na dostojanstven način rade i zarađuju za vlastiti život. Jer sama nezaposlenost povlači mnoge druge probleme za sobom, socijalnu nestabilnost, porast maloljetničke delikvencije … Nadam se da će u budućnosti doći do značajnijeg poboljšanja općeg stanja kako naše općine Zavidovići tako i države. Mislim da je pokretač i stabilnost jedino privreda i ulaganje u privredne djelatnosti.

ONASA: Koji su prioritetni projekti za 2017. godinu?

MUJANOVIĆ: U cilju stvaranja boljeg životnog ambijenta, planiran je nastavak realizacije projekta uređenja obala rijeke Bosne. U okviru pomenutog projekta izgrađena je šetnica na lijevoj i desnoj obali Bosne, izvršeno oblaganje kosina obale sa obaloutvrdama, stepenice za prilaz i prateći objekti (stabilizacioni pragovi, betonski zidovi i dr.) između dva mosta (kolskog i pješačkog), kao i na desnoj obali rijeke Bosne na ušću rijeke Krivaje. Tokom 2017. godine nastojaćemo obezbijediti sredstava, prvenstveno od Agencije za vode sliva rijeke Save za realizaciju projekta nizvodno od pješačkog mosta. Osim navedenog projekta, kod Agencije aplicirano je za sredstva za realizaciju Projekta uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka (KM), nastavak uređenja ušća rijeke Krivaje u rijeku Bosnu u iznosu od 150.000 KM, uređenje ušća rijeke Gostović u rijeku Bosnu u iznosu od 200.000 KM, obezbijeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Brezik polje – Luka na lokaciji Hum u iznosu od 80.000 KM i obezbijeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Ribnica u iznosu od 50.000 KM. Rekonstrukcija i sanacija gradskih ulica nastavit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima, prvenstveno iz Budžeta Općine Zavidovići. Ovim projektom se planira modernizacija ulica, kao i pripradajućih pješačkih površina. Takođe, kao bitne infrastrukturne projekte koje planiramo finansirati sredstvima iz Budžeta potrebno je pomenuti izgradnju ulivne trake na gradskim raskrsnicama, te izgradnju kružnih tokova na raskrsnicama. Rekonstrukcija mosta za laki saobraćaj u naseljenom mjestu Stipin Han biće finansirana namjenskim sredstvima Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a u dosadašnjem periodu Općina Zavidovići je pribavila neophodnu projektnu dokumentaciju u vrijednosti od 8.566 KM, te ugovorila prvu fazu izvođenja radova na uklanjanju starih drvenih stubova i postavljanju novog betonskog riječnog stuba, kao i dva obalna stuba u iznosu 26.113,58 KM. Takođe tokom 2017. godine očekujemo dodatna sredstva navedenog ministarstva za nastavak realizacije projekta koji se odnosi na nastavak izvođenja radova na uređenju infrastrukture industrijske zone Ekonomija – Batvice, nastavak izgradnje lamele i stambeno – poslovnog objekta, zgrade za socijalno-stambeno zbrinjavanje u Radničkoj ulici, rekonstrukciju krova sportske dvorane, utopljavanje javnih objekata, rekonstrukciju javne rasvjete, nastavak izvođenja radova na izgradnji vodnih objekata, izgradnja gradskog pješačkog mosta “Duga” i pješačkog mosta od čeličnih užadi Dolina – Alići, su samo neki od značajnihih projekata, a nadamo se da će ih biti i puno više na opće zadovoljstvo svih nas.

ONASA: Kakve su ekonomske prilike u Vašoj općini?

 

MUJANOVIĆ: Osim navedenih poteškoća tokom 2016. godine postignut je blagi rast u privrednom razvoju i broju zaposlenih na području općine Zavidovići. Ove informacije daju za pravo i obavezu da se tokom 2017. godine planiraju aktivnosti na otvaranje novih radnih mjesta i privredni rast. U prvom redu misli se na usvajanje Prostornog plana općine Zavidovići kojim će se stvoriti mogućnost korištenja zamljišta u izgradnju objekata koji će imati pomenutu svrhu. Ova aktivnost je pretpostavka i osnova svakog privrednog razvoja jer se njome definišu planske aktivnosti jednog šireg područja i predstavlja signal i jasnu sliku potencijalnim investitorima da na području općine Zavidovići postoji mogućnost sigurnog ulaganja i investiranja radi organizovanja proizvodnje, zapošljavanja i sticanje profita. Ova potreba proističe iz same činjenice da Industrijsko-poduzetnička zona Ekonomija – Batvice dostiže svoju popunjenost kada su u pitanje trenutno raspoložive zemljišne parcele, jer je veći broj zemljišnih parcela priveden namjeni i da se na navedenom lokaltetu u skoroj budućnosti neće moći vršiti prodaja zamljišta radi izgradnje privrednih objekata. U nekoliko navrata smo isticali značaj zemljišta sa kojim raspolaže općina Zavidovići kao resursa za razvoj, te će zbog toga donošenje Prostornog plana općine Zavidovići osigurati korištenje novih površina zemljišta za formiranje novih industrijskih zona i formiranje poljoprivrednih parcela. Na taj način će se premostiti neizvjesnost oko aktiviranja industrijskog kompleksa “Krivaja” na koji se svakako računa u budućnosti kao resurs privrednog razvoja i industrije općine Zavidovići. Stvoriti će pretpostavku za razvoj jedne nove grane privrede odnosno razvoj poljoprivredne proizvodnje voća, jagodičastog voća i sličnih kultura koje su prilagođene za uzgoj u našem klimatskom podneblju. Neće se odložiti ni aktiviranje dijelova industrijskog kompleksa “Krivaja” zbog sudskog spora u vezi nastalim spornim imovinskim odnosima, te će se dio kompleksa zvani Stoličara koristiti za razvoj privrede općine Zavidovići. U konkretnom slučaju radi se o prostoru od 22 000 kvadratnih metara zemljišta od kopjih je 13 000 kvadratnih metara pod izgrađenom halom i pratećim objektima, a ostala površina je slobodno zemljište pogodno za građenje novih industrijskih postrojenja. Cijeli dio industrijskog kompleksa Stoličara upisan je u Zemljšnu knjigu Općinskog suda u Zavidovićima i predstavlja pravnu sigurnost za buduće investitore. Općina Zavidovići kupovinom ove industrijske cjeline stvorila bi novu poduzetničku zonu ili bi je iznajmljivala pod povoljnijim uslovima zainteresovanim investitorima. Saradnja sa privrednicima općine Zavidovići nastaviti će se zajedno sa Razvojnom agencijom RAZ d.o.o., od koje se očekuje da će u narednom periodu polučiti nove rezultate zbog kojih je osnovana. Naročito će se tražiti napredak u izradi projekata koji će biti finasirani iz raspoloživih sredstava. U tu svrhu putem nadležne službe pratit će se objavljeni javni pozivi, o njima će biti informisana Razvojna agenciju i nadzirati ili poticati njezino apliciranje na projekte za koje nije podnijela aplikacije, a koji su od interesa za razvoj privrede i ostalih sfera društvenog života. Dalje će se raditi na predlaganju donošenja odluka koje će smanjiti iznose općinskih naknada i taksi u svrhu stvaranja povoljnog ambijenta za investiranje. U prvom redu se misli na Odluku o općinskim komunalnim i administrativnim taksama. Biće unaprijeđena saradnja sa našim sugrađanima na radu u inostranstvu u cilju stvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja, te razvoja kulturnog života. Puštena je u zvaničnu primjenu kreirana web aplikacija na službenoj stranici Općine Zavidovići koja omogućava registraciju naših sugrađana koji su zaposleni i borave u inostranstvu da podnesu zahtjeve za izvode iz matičnih knjiga koji će biti dostavljeni na njihovu kućnu adresu. Dodatno unapređenje saradnje sa dijasporom biće i otvaranje ureda koji će dobar dio posla posvetiti ovoj oblasti sa neposrednim kontaktima i razgovorima. U narednom periodu se, također, planira realizovati projekat zapošljavanja žena sa područja općine Zavidovići otvaranjem tekstilne firme. Glavni partneri su udruženja sa naše općine i to udruženje žena Iskra Krivaja, udruženje žena Kovači, udruženje invalida Zavidovići i Bosansko kulturno umjetničko udruženje Zavidovići. Otvaranje tekstilnih firmi na prostoru od 300 kvadratnih metara značilo bi i otvaranje novih radnih mjesta čime bi se barem malo smanjila nezaposlenost na području naše općine. Potpisan je i protokol o izgradnji parka pod nazivom “15.juli PARK DEMOKRATIJE”.
.

ONASA: Općina Zavidovići raspolaže mnogobrojnim iskoristivim resursima, u tom kontekstu, na koji ćete način doprinijeti stvaranju uslova za nova investiciona ulaganja na području općine Zavidovići?

MUJANOVIĆ:Već sam spomenuo da ćemo raditi na tome da stranim investitorima prikažemo našu općinu u najboljem svjetlu i kao sigurno mjesto za ulaganje. U zadnjih nekoliko godina znatno se povećava interesovanje poljoprivrednih proizvođača za poslovima koji sigurno stvaraju tržišne viškove, a koji ujedno imaju i mogućnost plasmana. Sve je veći broj poljoprivrednih proizvođača koji na neki način registruje svoju proizvodnju i sve je više njih koji ostvaruju razne poticaje. U 2017. godini biće izrađena Strategija razvoja poljoprivrede na području općine Zavidovići. Poljoprivredno zemljište biće stavljeno u funkciju u skladu sa usvojenim Programom upravljanja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području općine Zavidovići putem zakupa, te će se provoditi aktivnosti na organizaciji i poticanju poljoprivredne proizvodnje. Biće izrađene prezentacije i promocije projekata Općine, data podrška lokalnom privrednom razvoju kroz planiranje, projektovanje i vođenje svih infrastrukturnih i drugih projekata na općini, podrška aktivnostima Razvojne agencije RAZ d.o.o. Zavidovići i Regionalne razvojne agencije REZ d.o.o. Zenica i podrška aktivnostima destinacijskog menadžmenta daljem razvoju Spomenika prirode Tajan, je samo dio onoga što možemo i planiramo uraditi u narednom periodu.

ONASA: Na području općine Zavidovići registrovan je veliki broj udruženja građana. U tom smislu, da li i na koji način građani doprinose razvoju općine?

MUJANOVIĆ: Na području naše općine postoji veliki broj udruženja građana koji se bave različitim oblastima i pitanjima. U narednom periodu bilo bi puno efikasnije kada bi se udruženja ujedinila jer bi na taj način imali i veći broj članova, ali i više sredstava koja bi bila namijenjena za ove svrhe. Postoje udruženja u kojima članovi plaćaju simboličnu članarinu i time sami finansiraju dio svog rada. Postoje i ona udruženja koja nemaju nikakvih drugih prihoda osim onoga što je odvojeno i planirano Budžetom. To predstavlja kočnicu i problem u njihovom djelovanju jer su novčano ograničeni i nisu u mogućnosti da realiziju svoje aktivnosti.

ONASA:Kada govorimo o turističkim potencijalima Zavidovića puno toga se može reći, ali kao prioritet izdvojili bismo kamene kugle pronađene u blizini Zavidovića, a koje predstavljaju najveće otkriće u Evropi i koje u zadnjih nekoliko godina privlače mnogobrojne domaće i strane turiste?

 

MUJANOVIĆ: U oblasti turizma, kontinuirano će se pratiti izrada i usvajanje strategija razvoja turizma. Vršiće se i analize postojećeg stanja i određivanje pravaca djelovanja radi uspostavljanja povoljnijeg ambijenta za razvoj privatnog sektora u turizmu. Poznato je da je općina Zavidovići grad na tri rijeke sa velikim brojem zelenih površina i šuma koje predstavljaju najveće prirodno bogastvo. Moramo to čuvati od uništenja i zagađenja jer je to najveći turistički potencijal našeg grada. Naravno tu su i kamene kugle koje su najveće otkriće kako i sami kažete. Zaista smo ponosni što su one baš pronađene na području naše općine i u narednom periodu planiramo svakako iskoristiti ovo što nam je dala priroda.

ONASA: U oblasti kulture bitno je spomenuti Centar za kulturu Zavidovići na kojem je ralizovano mnogo vrijednih projekata radi stvaranja uvjeta za ugodan ambijent posjetilaca?

 

MUJANOVIĆ: Centar za kulturu Zavidovići jedna je svijetla i pozitivna strana naše općine sa kojom smo svi zadovoljni. Mnogi projekti su realizovani uspješno kako za odrasle tako i za najmlađe. Međutim trošnost objekta i dotrajalost inventara koji se koriste unutar Centra su malo zabrinjavajući. U toku je akcija “Stolica za kulturu” koju su podržale brojne javne ustanove, privatne firme, ali i pojedinci i građani naše općine. Nadam se da će se i ovaj projekat realizovati uspješno kao i svi drugi koji su već urađeni. Općina Zavidovići, kao osnivač Javne ustanove “Centar za kulturu” u 2017. godini nastavit će finasiranje rad centra u skladu sa Programom o utrošku sredstava. Sagledat ćemo mogućnosti kvalitetnije organizacije manifestacije “Ljeto u gradu”.

ONASA: U Općini Zavidovići uskoro će biti održana prezentacija programa M-zone i Omladinske banke za 2017. godinu kako bi se postakli mladi ljudi u zajednici da prepoznaju probleme i rješavaju ih kroz društveno-inovativne projekte?

 

MUJANOVIĆ: Omladinska banka je program Fondacije Mozaik sa kojom Općina Zavidovići ima saradnju od 2010. godine. Na prezentaciji koja je održana 10. marta veliki broj mladih vidio je priliku za pokretanje vlastitog biznisa i realizaciju svoje ideje u lokalnoj zajednici. Na prezentaciji je upućen poziv svim zainteresovanim da se registruju u M-zonu koja je otvorena za prijave do 2. aprila.

ONASA: Nedavno je potpisan protokol o Zajedničkoj saradnji između Općine Zavidovići i predstavnika udruženja iz Turske. O čemu je riječ ?

 

MUJANOVIĆ: Protokol o saradnji Općine Zavidovići sa predstavnicima udruženja iz Turske potpisan je 16. februara. Riječ je o projektu između bratskih gradova koji ima za cilj da pomogne socijalnu, kulturnu, umjetničku, ekonomsku i sportsku saradnju. Osim ovog potpisani su i drugi protokoli koji prije svega pružaju podršku razvoju sporta i otvaranju novih radnih mjesta. Predstavnik Odbojkaškog kluba invalida iz Zavidovića Mujo Parić potpisao je protokol o realizaciji turnira u BiH pod imenom “15. juli demokratije” na kojem bi trebalo da učestvuju svi odbojkaško – invalidski timovi, domaći i inostrani. (kraj)